Wyszukaj:

!!!UWAGA!!! Administracja serwisu JUMLA.PL ostrzega przed wystrzeganiem się ogłoszeń związanymi z pracą chałupniczą a jednocześnie informuje, że korzystając z takich ofert możesz zostać oszukany, więc robisz to na własną odpowiedzialność.Pkt 1: Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.


Pkt 2: Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.


Pkt 3: Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać. Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych, użytkownik jest administratorem danych w tym zakresie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania ogłoszenia, w którego treści były zawarte.


Pkt 4: Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).


Pkt 5: Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.


Pkt 6: Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę W szczególności zabrania się o

f

e

rowania: * leków i produktów farmaceutycznych dostępnych na receptę lub nie dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego, * rzeczy pochodzących z kradzieży, * wyrobów tytoniowych i alkoholowych, * kopii materiałów chronionych prawem autorskim, * materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, * materiałów pornograficznych, * broni i narkotyków.


Pkt 7: Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.


Pkt 8: Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia. W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za: * za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, * umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.


Pkt 9: Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.


Pkt 10: Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.


Pkt 11: Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.


Pkt 12: Zabrania się reklamowanie, ogłaszania, promowania serwisów internetowych o podobnej, konkurencyjnej tematyce jak serwis Jumla.pl . W przypadku zakupienia usługi poprzez sms i złamania niniejszego punktu regulaminu, koszty poniesione na zakupienie usługi promowanej nie będą zwracane !


Pkt 13: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.


Pkt 14: Ogłoszenia wprowadzające użytkowników w błąd, budzące jakąkolwiek wątpliwości o ich uczciwości lub nakłaniające użytkowników do dokonania płatności za różnego rodzaju oferty pracy, pośrednictwo pracy lub oferty pracy chałpniczej itp. będą kasowane. Dotyczy to również ogłoszeń promowanych.


W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu, koszty poniesione na zakupienie usługi promowanej nie będą zwracane!


 


* Uaktualniony Regulamin serwisu ogłoszeniowego Jumla.pl obowiązuje od dnia 1.09.2010


* Ostatnia aktualizacja regulaminu z dnia 24.04.2014


 Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:


1. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.


2. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.


3. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.


4. Czy posiada inne urządzenie elektorniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu. Korzystanie z Usługi:


a) Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści.


b) Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.


c) W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi.


d) Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem.


e) Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.


f) Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.


g) Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu.


h) Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.


i) Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu. Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Eurokoncept, darmowych Produktów Eurokoncept jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Eurokoncept. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS lub MMS oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja informację wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.dotpay.pl/reklamacja. Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


 


* Uaktualniony Regulamin ogłoszeń wyróżnionych obowiązuje od dnia 1.09.2010


Ogłoszenia Nowy Sącz | Praca Nowy Sącz | Sprzedam Nowy Sącz | Motoryzacja Nowy Sącz | Nieruchomoœci Nowy Sącz | Ogloszenia Nowy Sącz | Jumla.pl | Ogłoszenia dla Sądeczan